ชื่อ - นามสกุล :นายจันดี แซ่จึง
ตำแหน่ง :นายก อบต. โคกหล่าม
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0932090985
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :